Nájemníci bytů OKD, zažalujte RESIDOMO a získejte zpět svůj „milion“ korun!
Zbývá jen pár dní


Jsme iniciativa fyzických osob, kterým záleží na tom, aby se bojovalo proti nepravostem v České republice.

Více informací

Nájemníci bytů OKD, zažalujte RESIDOMO a získejte zpět svůj „milion“ korun!

Zbývá jen pár dní.

Iniciativa Boj za byty OKD

Nájemníci bytů OKD, připojte se k žalobě a využijte možnost získat náhradu újmy, která Vám byla způsobena nedodržením závazků stanovených v privatizační smlouvě.

Podání žaloby vůči společnosti RESIDOMO a RPG Industries je způsob, jak ochránit vás, desetitisíce nájemníků OKD bytů.

K datu 5. srpna 2018 bude váš nárok na náhradu škody promlčen, proto podejte žalobu co nejdříve!

Již byly podány žaloby od lidí, kteří se nenechají zastrašit reakcí spol. RESIDOMO!

K vyplnění žaloby stačí nájemníkům bytů OKD občanský průkaz a kopie nájemní smlouvy. S podáním žaloby k soudu Vám rádi pomůžeme, s Vašimi dotazy se můžete obrátit na kontaktní email info@bojzabytyOKD.cz.

Uvítáme, pokud nás v případě podání žaloby budete kontaktovat a o podání žaloby informovat, zpětná vazba umožní vzájemnou součinnost a koordinaci dalšího postupu nájemníků

Nájemník, který podá žalobu na společnost RESIDOMO a RPG Industries, podává žalobu sám za sebe a nepostupuje tak žádné třetí osobě svá práva ani nároky. Naše iniciativa z této aktivity nemá žádný majetkový prospěch ani tím naší iniciativě nevzniká žádné právo na jakékoliv nároky nájemníků.

Negativní a zastrašující reakce RESIDOMO podle názoru Iniciativy naopak potvrzuje, že nároky nájemníků vnímá jako oprávněné a snaží se nepravdivými informacemi odradit nájemníky, aby svá práva hromadně uplatnili u nezávislého a nestranného soudu, který by spravedlivým rozhodnutím mohl přiznat nájemníkům náhradu škody a nemajetkové újmy.

Podle občanského zákoníku se každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může domáhat ochrany u soudu. O náhradě nákladů řízení rozhoduje vždy soud, který při rozhodnutí o náhradě nákladů řízení vždy posuzuje konkrétní skutečnosti a kterému zákon dává možnost zvážit i důvody hodné zvláštního zřetele. Nájemníci si mohou požádat o osvobození od soudních poplatků.

Jsme iniciativa fyzických osob, kterým záleží na tom, aby se bojovalo proti nepravostem v České republice. Jediným cílem naší iniciativy je, aby nedošlo k promlčení nároků nájemníků z privatizační smlouvy, dle které měli získat možnost odkupu bytu za 40 000 Kč.

NÁROKY NÁJEMNÍKŮ BYTŮ OKD


Nájemníci bytů OKD, připojte se k žalobě a využijte možnost získat náhradu újmy, která Vám byla způsobena nedodržením závazků stanovených v privatizační smlouvě!

Privatizační smlouva z roku 2004 stanovila v zájmu ochrany nájemců bytů OKD jednoznačné závazky směřující k zachování bytového fondu OKD (článek 7.6, písmeno a) b) c) d). Společnost KARBON INVEST a každý její právní nástupce mají dle smlouvy povinnost zajistit, že v případě prodeje bytů OKD bude jejich nájemcům přednostně učiněna nabídka k odkupu bytů OKD za zvýhodněnou cenu 40 000 Kč.

Dne 5. srpna 2015 byly byty OKD obchodní transakcí vyvedeny mimo skupinu OKD. Prodejem bytového fondu mimo kontrolu společnosti KARBON INVEST a její právní zástupce bez učinění přednostní nabídky nájemníkům bytů za zvýhodněných podmínek došlo k porušení závazků privatizační smlouvy.

Společnost RPG Industries, ovládaná Zdeňkem Bakalou, a společnost RESIDOMO, nynější vlastník bytového fondu, úmyslně a vědomě činily kroky směřující k poškození nájemníků. Nájemníkům byla způsobena škoda a újma jednak porušením podmínek privatizační smlouvy a porušením zákona, současně porušením dobrých mravů a zároveň zásahem do chráněných přirozených práv člověka.

Řada nájemníků za vlastní úspory byt zrekonstruovala v domnění, že na základě závazků sjednaných v privatizační smlouvě a na základě veřejných prohlášení a slibů Zdeňka Bakaly, jim budou byty přednostně nabídnuty k odkupu. Namísto toho hradí nájemníci dlouhodobě neustále se zvyšující nájemné, které společnosti RPG Industries a RESIDOMO používají k vlastnímu prospěchu a které si vyplácí v podobě miliardových zisků.

Žaloba je k dispozici zcela zdarma a nájemníci bytů OKD při podání žaloby neplatí žádné náklady ani poplatky. Výši škody a újmy pro nájemníky určí dle spravedlivého uvážení soud.*

*Rizika podání žaloby:

  1. Riziko zaplacení soudního poplatku v případě, že soud bude požadovat přesné vyčíslení požadované újmy
  2. Riziko, že v případě neúspěchu ve věci, hradí žalobce náhradu nákladů řízení protistrany; podle ustanovení § 150 o.s.ř. však soud může z důvodů hodných zvláštního zřetele, náhradu nákladů řízení úspěšné straně nepřiznat

Nedovolíme, aby Bakala vyvedl naše peníze mimo ČR


Naše iniciativa směřovala insolvenčnímu správci společnosti OKD výzvu k podání Návrhu na nařízení předběžného opatření, k zákazu nakládání Zdeňka Bakaly s majetkem společnosti NORTH-LINE a.s., prostřednictvím které Bakala ovládá multifunkční komplex Forum Karlín. Aktuálně probíhá výběrové řízení na prodej tohoto majetku a hrozí riziko, že peníze, které mohou pocházet z trestné činnosti, budou vyvedeny mimo Českou republiku. Nedovolíme, aby Zdeněk Bakala vyvedl z České republiky finanční prostředky ve významné výši, které mohou sloužit k uhrazení náhrad značných škod způsobených nejen nájemníkům bytů OKD! Insolvenční správce OKD disponuje pohledávkami vůči původním vlastníkům společnosti OKD, a proto je v jeho kompetenci Návrh na nařízení předběžného opatření vůči Zdeňku Bakalovi podat.

Potřebujete s něčím pomoci?


Kontaktujte nás! Rádi Vám se vším pomůžeme.